03 866 18 19

PRIVACY & COOKIE POLICY

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: INKART NV, Ooievaarsnest 33, 2870 Puurs, BE 0451.379.107, hierna “INKART” genoemd.

INKART is sinds 1994 actief als het in- en outdoor karting center waar u individueel, in groep en voor bedrijfsevents recreatief aan karting kan doen.  Terwijl we informatie verzamelen over gebruikers die www.inkart.be bezoeken en/of onze mobiele app en platformen gebruiken , nemen we uw privacy zeer ernstig. We nemen elke maatregel om uw persoonlijke gegevens te beveiligen en te vrijwaren van misbruik.  Deze privacy en cookie policy is bedoeld om u te informeren over welke informatie we verzamelen, hoe deze informatie wordt gebruikt en welke stappen we ondernemen om deze informatie te beveiligen.

Lees deze Privacy Policy aandachtig door. Het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op www.inkart.be en door het verschaffen van Persoonsgegevens via de op deze websites vermelde emailadressen, via registratiekiosken en/of de mobiele app, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1 – Algemeen

1.1.    INKART leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”. 

1.2.    INKART stelt zich middels huidige Privacy & Cookie Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

1.3.    De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is INKART. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens.

Artikel 2 – Welke persoonsgegevens verzamelen we ?

2.1.    Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

−    Categorie 1, zonder registratie: uw IP-adres, surfgedrag en zoektermen
−    Categorie 2: uw profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, logingegevens en eventueel uw profielafbeelding of foto na login via Facebook.
−    Categorie 3: bij registratie voor een informatieverzoek, bij registratie voor een offerteaanvraag, bij inschrijving op onze nieuwsbrief, bij bevestiging van uw deelname aan karting stages, events of wedstrijden, bij registratie en identificatie voor uw kartingsessie verzamelen we mogelijk deels of alle van volgende gegevens: voornaam en naam, email adres, postcode, telefoonnummer, leeftijd, geslacht, voorkeurstaal en andere gelijkaardige contact data.
−    Categorie 4: via cookies;
−    Categorie 5: bij registratie van uw contact- en/of adres- of bedrijfsgegevens naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling of reservatie en die noodzakelijk zijn voor de goede verwerking van uw order, reservatie en/of facturatie. We verzamelen ook data, via derden zoals Atos Worldline, Elavon en Ingenico, die noodzakelijk voor elektronische aankopen en betalingen zoals o.a. credit card nummer en andere noodzakelijk gegevens van uw betaalinstrument.

2.2.    INKART kan gegevens van u (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:

a.     door gebruik van cookies (zie onderstaand);
b.     tijdens uw registratie op en gebruik van de Websites en haar webforms;
c.    tijdens uw registratie via de infokiosken of mobiele app;
d.    tijdens uw aanvraag voor informatie of een offertevoorstel en gedurende de daaropvolgende communicatie

Kinderen onder de leeftijd van 16 jaar
We verzamelen minimale persoonsgegevens van kinderen en jongeren onder 16 jaar en dit enkel en alleen voor identificatie met betrekking tot de leeftijdscategorie (kId, junior) en de praktische uitvoering van onze diensten namelijk karting, kartingstage en/of kartingraces.
Hiervoor vragen we verifieerbare ouderlijke of gelijkaardige (volwassen begeleider) toestemming.  Als we niet strikt noodzakelijke persoonsgegevens hebben van kinderen en jongeren onder 16 jaar zullen we die niet opnemen in de database of zo spoedig mogelijk verwijderen.  Als U meent dat we dergelijke informatie onterecht hebben gelieve Ons dan te contacteren via info@inkart.be

2.3.    De Website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 9.

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1.    Algemene doeleinden:

De INKART zal uw Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

-    Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van INKART om haar Websites en dienstverlening voortdurend te verbeteren;

-    Categorie 2: het beheer van uw account op deze Websites met het oog op het gebruik van onze INKART en website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

-    Categorie 3: het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

-    Categorie 4: cookies om de werking van de website te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

-    Categorie 5: de levering van door u bestelde producten of de prestatie van door u bestelde diensten en facturatie, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd.

U bent niet verplicht om Uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking weigert.

3.2.    Direct marketing:

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits U hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan INKART uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot INKART, haar producten en/of diensten. INKART kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door INKART bewaarde documenten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

3.3.    Doorgifte aan derden:

INKART zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals hierna beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van INKART, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien INKART failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van INKART geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

INKART zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat INKART uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.
    

3.4.    Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat INKART uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. INKART zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de INKART en U.

Artikel 5 – Uw rechten

5.1.    Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken.

5.2.    Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan INKART. Daarnaast heeft U steeds het recht om Ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

5.3.    Recht van verzet:

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. 

Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven. 

5.4.    Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5.    Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6.    Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@inkart.be met als onderwerp GDPR, per post naar INKART NV, Ooievaarsnest 33, 2870 Puurs, mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.

5.7.    Automatische beslissingen en profiling:
    
De verwerking van Uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en U zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

5.8.    Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  commission@privacycommission.be

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1.    Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2.    In geen geval kan INKART aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3.    U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer/devices, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Toegang door derden

7.1.    Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers. 

7.2.    Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Artikel 8 – Aangifte Privacycommissie 

Voor deze verwerking van persoonsgegevens werd een aangifte gedaan bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. U kunt steeds bij deze Commissie terecht op volgende adressen:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer 
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
 +32 (0)2 274 48 00
 +32 (0)2 274 48 35
 commission@privacycommission.be

Artikel 9 – Cookies 

9.1.    Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van INKART en geplaatst op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website. Cookies kunnen verschillende doeleinden hebben zoals het onthouden van de taalkeuze (technische cookies), het volgen en opslaan van het surfgedrag op de website (tracking cookies) of sessie specifieke cookies (session cookies). Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan.

9.2.    Waarom gebruiken we cookies?

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

9.3.    Soorten cookies:

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds. 

De Website gebruikt uitsluitend volgende cookies: 

Functionele cookies

Google Analytics
_umta (2 jaar)
_umtb (30 minuten)
_utmc (Tot einde sessie)
_utmz (6 maanden)      

Deze cookies verzamelen anonieme informatie hoe u als bezoeker gebruik maakt van onze site. Het doel is onze website te verbeteren en beter af te stemmen op de behoefte van bezoekers. We verzamelen met de cookies geen persoonsgegevens van of over u. Cookies kunnen verschillende doeleinden hebben zoals het onthouden van de taalkeuze (technische cookies), het volgen en opslaan van het surfgedrag op de website (tracking cookies) of sessie specifieke cookies (session cookies). Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan.

Niet-functionele cookies

ASP.NET_Sessionld     Tot einde sessie    

Aangezien de website gebouwd is op de Microsoft. Net technologie is deze cookie een standaardcookie die gebruikt wordt om de functionaliteit van de website te garanderen. Hier worden geen persoonlijke gegevens in opgeslagen.

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: Google Analytics cookies

4.    Uw toestemming:

Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt U gevraagd om de cookies te aanvaarden. U kunt cookies toestaan of weigeren. U kunt te allen tijde de cookie instellingen voor onze Website wijzigen via de hyperlink onderaan onze website en aldus uw toestemming intrekken.

U kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de Website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”. 

U kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van Uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met Ons op, hetzij per e-mail naar info@inkart.be of per post naar INKART NV, Ooievaarsnest 33, 2870 Puurs.

Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/
Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/
Elke verandering aan ons privacybeleid zal worden geplaatst op de website en, waar nodig, middels notificatie per e-mail.