03 866 18 19

Algemene voorwaarden

§ 1. BESTELLINGEN EN RESERVATIES
Bestellingen en reservaties zijn pas definitief wanneer Inkart nv de orderbevestiging per email hebben ontvangen.

§ 2. BETALINGSVOORWAARDEN
Bij reservatie betaalt de klant een voorschot van 60 % van de forfaitaire en overeengekomen prijs. Het saldo is verschuldigd binnen de acht dagen na factuurdatum. Betalingen gebeuren steeds in €. Deze voorwaarden hebben voorrang op de betalingsvoorwaarden van de klant en gelden behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen.
Bij niet-betaling van het voorschot behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen en geeft recht op schadevergoeding voor nv Inkart/Jesco Auto Training School/bvba ZED zoals voorzien in de clausule annulatie.
Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd ad 10%. Bovendien zal in geval van laattijdige betaling, het nog verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 15% ten titel van forfaitaire vergoeding wegens laattijdige betaling.

§ 3. KREDIETWAARDIGHEID
De nv Inkart/Jesco Auto Training School/bvba ZED behoudt zich het recht voor zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, de lopende reservatie te verbreken indien objectieve elementen aantonen dat de financiële toestand van de medecontractant slecht is. (Onder objectieve elementen verstaat men o.a. verschijning in het Staatsblad van protestakten, aanneming dagvaarding om in rechte te verschijnen, en alle bezwarende of uitvoerende inbeslagnamen, evenals elk feit van welke aard ook, dat een duidelijke verslechtering van de financiële toestand van de medecontractant doet veronderstellen). INKART nv  heeft in dit laatste geval de keuze om de verkoop te ontbinden. In geval onvoldoende kredietwaardigheid blijkt ingevolge de hogervermelde objectieve elementen, is elke vordering die de verkoper ten laste van de koper heeft, onmiddellijk opeisbaar.

§ 4. ADMINISTRATIEKOSTEN
Alle facturen voor een totaalbedrag beneden de 124 € , exclusief BTW, zullen worden vermeerderd met 13 € aan administratiekosten.

§ 5. AANSPRAKELIJKHEID
De nv Inkart/Jesco Auto Training School/bvba ZED is onder geen enkel beding verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. De koper neemt kennis van het feit dat karting risico's inhoudt, zoals alle andere gemotoriseerde sporten. De nv Inkart/Jesco Auto Training School/bvba ZED beveelt haar klanten aan om een tijdelijke uitbreiding van zijn arbeidsongevallenverzekering - of een andere bijkomende verzekering - af te sluiten voor de duur van het evenement. De koper verbindt zich ertoe, de nv Inkart/Jesco Auto Training School/bvba ZED te vrijwaren voor zodanige aanspraken.

§ 6. ANNULATIE 
Indien de klant een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is hij, als schadevergoeding, de volgende annuleringskosten (in percentages) van de forfaitaire en overeengekomen prijs verschuldigd aan de nv Inkart/Jesco Auto Training School/bvba ZED. 
- Drie dagen voor en op de dag(en) van uitvoering 100% van het totaalbedrag. 
- Veertien dagen tot 3 dagen voor de dag(en) van uitvoering 75% van het totaalbedrag. 
- Meer dan 14 dagen voor de dag(en) van uitvoering 50% van het totaalbedrag, vermeerderd met gemaakte kosten. 
 
Gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door de klant dient schriftelijk aan de nv Inkart/Jesco Auto Training School/bvba ZED te gebeuren. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van dit schrijven door nv Inkart/Jesco Auto Training School/bvba ZED.

§ 7. OPGEGEVEN AANTALLEN 
De uitvoering van de overeenkomst tussen de klant en nv Inkart/Jesco Auto Training School/bvba ZED is gebaseerd op de door de klant opgegeven aantallen. Ten laatste 8 werkdagen voor de dag(en) van uitvoering dient de klant de exacte aantallen door te geven (dit voor alle goederen/diensten opgenomen in de overeenkomst met nv Inkart/Jesco Auto Training School/bvba ZED). Bij het verminderen van de aantallen binnen de 8 dagen voor de dag(en) van uitvoering van de overeenkomst wordt deze niet in mindering gebracht.

§ 8. GESCHILLEN
Voor alle geschillen betreffende de overeenkomst zijn uitsluitend de Rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd